Pokyčio veiksmažodžiai

ISPANŲ KALBOS KURSAI

 

Kaitos veiksmažodžiai yra specifinė grupė veiksmažodžių (hacerse, volverse, convertirse, llegar a ser, ponerse, quedarse), kurie reiškia veikėjo tapsmą – tapti, virsti, pasidaryti. Po tokių veiksmažodžių eina daiktavardis, būdvardis ar dalyvis, kurie žymi kuo ar koks tapo, pasikeitęs veikėjas. Visi turi bendrą keitimosi reiškimo reikšmę, bet kiekvienas vartojamas pagal specinfines savybes ir pagal žodžius, kurie rodo keitimosi rezultatą. Pirmas skirstymo kriterijus yra jų ryšys su būsenos veiksmažodžiais ser ir estar būti (žr. 1.3.1.b., 1.3.2.b., 1.3.4.a.):

 

1.    Veiksmažodžiai hacerse, volverse, convertirse en,llegar a ser rodo pasikeitimą, kurį veikėjas patiria per savo gyvenimą ar per tam tikrą gyvenimo laikotarpį ir kurio rezultatas yra stabili savybė, požiūris, specialybė: Ana se convirtió en una actriz famosa Ana tapo žymia aktore. Tai reiškia, kad po šito pasikeitimo Ana ES una actriz famosa Ana yra žymi aktorė.

 

2.    Veiksmažodžiai ponerse, quedarse rodo pasikeitimus, kurios veikėjai patiria konkrečiose situacijose - reakcijas, būsėnas, kurias sukėlia konkretūs įvykiai: Cuando no vio en casa a los niños Juanita se puso muy nerviosa Kai nepamatė vaikų namie, Juanita labai susinervino. Tai reiškia, kad po tokios reakcijos Juanita ESTÁ nerviosa Juanita nerimauja.

 

Visi kaitos veiksmažodžiai yra ne būsenos, o veiksmo, kuris nurodo būsenos pradžią. Jie yra ir intranzityviniai, nes veiksmo rezultatas nepereina į kitą objektą, bet lieka pačiame veikėje: Pedro se hizo responsable Petras tapo atsakingas.

 

BENDRA LENTELĖ

SER

ESTAR

hacerse 

volverse

su daiktavardžiais

su būdvardžiais, vartojamais su ser

ponerse

su būdvardžiais, vartojamais su estar

convertirse en

su daiktavardžiais

quedarse

su dalyviais ir būdvardžiais, vartojamais su estar

llegar a ser

su daiktavardžiais ir dalyviu neveikiamojoje rūšyje


 

1. HACERSE, VOLVERSE, CONVERTIRSE, LLEGAR A SER

 

Bendrai šie veiksmažodžiai reikškia charakterio, savybės, profesijos, padėties, pasiaulėžiūros pasikeitimą, kurią veiksnys patyria per savo gyvenimą ar per tam tikrą gyvenimo laikotarpį, paprastai per ilgą laiką:

 

Alberto ya se ha hecho mayor Antanas jau užaugo

Mi hermano se ha vuelto un cascarrabias Mano brolis tapo niurzgliu

Susana se convirtió en la mejor abogada de la ciudad Susana tapo geriausia miesto advokate.

Felipe llegó a ser presidente de la asociación Filipas tapo asociacijos prezidentu

 

Kai kuriais konkrečiais atvejais jie gali būti vartojami sinonimiškai, bet kiekvienas turi specifinį atspalvį. Todėl reikia kiekvieną nagrinėti atskirai, atlkreipiant dėmesį į konkrečius žodžius, su kuriais jungiasi kaitos veiksmažodžiai.


 

A. HACERSE, VOLVERSE

Kaip kaitos veiksmažodžiai, hacerse ir volverse reikšmės yra labai panašūs. Skirtumas yra:

 

·         Hacerse žymi tikėtą, logišką, naturalų, siektą pasikeitimą.

 

·         Volverse žymi netikėtą, nenumatytą, nesiektą pasikeitimą.

 

1. Hacerse. Šis veiksmažodis vartojamas, kai pasikeitimo rezultatas yra stabili veikėjo savybė, pasaulėžiūra, profesija. Jis vartojamas su tokiais žodžiais:

 

·         Su būdvardžiais, kurie visada vartojami su ser (famoso žymus), ir su tais, kurie gali būti vartojami su ser ir estar (ser nervioso nervingas, estar nervioso susinervinęs), bet pasikeitimo rezultatas yra nauja savybė – po pasikeitimo veikėjas es famoso arba es nervioso. Dažniausi būdvardžiai yra rico turtingas,mayor vyresnis, famoso garsus, popular popularus, insoportable napakenčiamas, fuerte stiprus,débil silpnas,alto aukštas, optimista optimistiškas,serio rimtas,alegre linksmas,reservado uždaras,tranquilo ramus, tarde vėlu… (kalbant apie laiką). Kartais vartojamas prieveiksmis más prieš būdvardį. Kai kurie junginiai veiksmažodis + būdvardis į lietuvių kalbą verčiami vien veiksmažodžiu: hacerse famoso išgarsėti.

 

El grupo se ha hecho famoso Grupė išgarsėjo.

Las niñas se hacen mayores antes que los niños Mergaitės greičiau bręsta negu berniukai.

El ruido se hizo insoportable Triukšmas tapo nepakenčiamas.

La luz del día se hace más débil Dienos šviesa silpnėja.

La noche se hace más oscura Naktis tamsėja.

La presión se ha hecho más fuerte Spaudimas pasidarė stipresnis.

Se hace tarde Jau vėlu.

Con el tiempo me he hecho más optimista Laiku bėgant tapau optimistiškesnis.

Antes ella era muy seria, pero empezó a mirar la vida de otra manera y se hizo más alegre Ji buvo labai rimta, bet pradėjo žiūrėti į gyvenimą kitomis akimis ir tapo linksmesnė.

 

·         Su sudaiktavardėjusiais būdvardžiais, kai prieš juos eina nežymimieji artikeliai un,  una:  tiquismiquis smulkmeniškas, cascarrabias bambeklis, quejica skundikas, llorón verksnys, mentiroso melagis, estúpido kvailas, ingenuo naivus...Su šitais žodžiais galima vartoti ir volverse:

 

Antonio se ha hecho (se ha vuelto) un tiquismiquis Antanas pasidarė smulkmeniškas.

De tanto protestar te estás haciendo (volviendo) un quejica Tu taip skundeisi, kad tampi skundiku

 

·         Su daiktavardžiais, žyminčiais savybę, profesiją, religiją, ideologiją, pilietybę:

Seha hecho ingeniero Ji tapo inženierumi.

Te has hecho un hombre de negocios Tapai verslininku.

María se ha hecho una mujer estupenda Marija tapo nuostabia moterimi.

Me he hechopintor Tapau tapytoju.

Cat Stevens se hizo budista Katas Stivensas tapo budistu.

El comisario se hizo un policía honrado Komisaras tapo sąžiningu policininku.

 

2. Volverse. Šis veiksmažodis žymi panašius pasikeitimus į veiksmažodžio hacerse, bet veiksmažodžio volverse nurodomas pasikeitimas suprantamas kaip netikėtas, nesiektas, nenumatytas, ir sukelia tam tikrą nustebimo konotaciją. Jis ypač vartojamas su tokiais žodžiais:

 

·         Su būdvardžiais loco išprotėjes, inaguantable nepakenčiamas,responsable atsakingas,tonto kvailas… Junginys volverse loco verčiamas į lietuvių kalbą išprotėti.

Por tu culpa me he vuelto loco  Dėl tavęs aš išprotėjau.

Con el tiempo me he vuelto más optimista Laikui bėgant tapau optimistiškesnis.

¡Cómo ha cambiado este chico! Se ha vuelto más responsable Kaipgi pasikeitė šis vaikinas!Jis tapo atsakingesni.

 

·         Kaip su veiksmažodžiu hacerse,su sudaiktavardėjusiais būdvardžiais, kai prieš juos eina nežymimieji artikeliai un,  una:

Se ha vuelto un mentiroso / un estúpido Jis tapo melagiu, kvailiu.

A lo mejor cuando sea viejo me vuelvo un cascarrabias Kai pasensiu, gal tapsiu niurzgliu.

Yolanda se ha vuelto una llorona Jolanta tapo verksne.

Mi hijo se ha vuelto un revoltoso Mano vaikas tapo maištininku.

 

B. CONVERTIRSE EN, LLEGAR A SER

 

3. Veiksmažodis convertirse, kuris valdo prielinksnį en, vartojamas tik su daiktavardžiais. Jų išreikštas pasikeitimas esti kažkas ypatinga, specifinis, išsiskiriantis, todėl daiktavardis dažnai būna žymimas kokiu nors pažyminiu: prielinksniniu junginiu su de,  būdvardžiu, aukščiasiojo laipsnio būdvardžiu (pvz. el más, la más, el mejor...)...

 

Se ha convertido  en el mejor abogado de la ciudad Jis tapo geriausiu advokatu mieste.

Me he convertido en un hombre desorientado Aš tau besiblaškančiu žmogumi.

Después de tomar medidas, el marco alemán se convirtió en símbolo de estabilidad Priėmus priemones, vokiečiu markas tapo stabilumo simboliu.

 

Taip pat jis vartojamas aprašant gamtos reiškinius, ir pasakose (jose taip pat vartojamas sinonimas transformase en):

 

El agua se convierte en vapor o en hielo Vaduo tampa garu ar ledu.

La bruja se convirtió en un animal Ragana tapo gyvūnu.

 

4. Baigintnė veiksmažodinė konstrukcija llegar a ser žymi lygį, kurį pasiekė veiksniu išreikštas veikėjas, kaip progresijos ar tobulėjimo rezultatą. Ji ypač vartojama su daiktavardžiais, kalbant apie socialinį statusą, profesijos paaukštinimą ir panašiai:

 

Juan llegó a ser uno de los médicos más prestigiosos del país Jonas tapo vienu žymiausių gydytoju šalyje.

Yo he llegado a ser segundo en la clasificación de atletas españoles Aš tapau antruoju ispanų lengvaatlečių lentelėje.

Mi hermano llegó a ser presidente de una organización Mano brolis pasiekė organizacijos prezidento postą.

 

Su dalyviu neveikiamojoje rūsyje, ši konstrukcija nelaikoma kaitos veiksmažodžiu: El tenista llegó a ser considerado invencible Tenisininkas netgi buvo laikomas nenugalimas.

 

B. PONERSE, QUEDARSE

 

Veiksmažodžiais ponerse ir quedarse žymimi pasikeitimai esti konkrečiose situacijose sukeltos reakcijos, poelgiai, būsenos. Kartais su tuo pačiu žodžiu galima vartoti vieną iš anksčiau išdėstytų veiksmažodžių ir vieną ir pastarųjų:

 

Juan siempre vestía mal, pero con la edad se ha hecho más elegante Jonas visada blogai rengdavosi, bet su amžiumi tapo elegantiškesnis.

¡Pero Juan, qué elegante te has puesto! Jonai!Kaip elegantiškai apsirengei!

 

Pirmuoju pavyzdžiu nurodomas stabilaus charakterio, savybės pasikeitimas. Antrasis rodo, kad prieš kalbamąjį momentą apsirengus žmogui, jo dabartinė išvaizda yra elegantiška, o tai nereiškia jokio charakterio ar savybės pasikeitimo.

 

5. Veiksmažodis ponerse yra tiesiogiai susijęs su estar, nes jis reiškia veiksmą, kuris sukelia veiksmažodžio estar žymimą būseną: po to, kai suserga žmogus – susirgti ponerse enfermo, ponerse malo, jis serga – sirgti estar enfermo, estar malo. Todėl su kaitos veiksmažodžio ponersevartojami:

 

·         Būdvardžiai, kurie gali būti vartojami su ser ir su estar, kai pasikeitimo rezultatas išreiškiamas su estar: alegre linkmas, triste liūdnas,débil silpnas,fuerte stiprus, furioso piktas, elegante elegantiškas, gordo storas,delgado plonas, sucio nešvarus,serio rimtas,tonto kvailas… (būdvardis tranquilo ramus vartojamas ne su ponerse, o su quedarse, žr. 6.) Lietuviškų veiksmažodžių susinervinti ir susirgti atitikmuo yra ponerse nervioso ir ponerse malo.

 

Cuando tiene que viajar se pone muy nervioso Kai jis turi keliauti, labai nervuojasi.

Ella se puso enferma Ji susirgo.

El niño se puso un poco tonto al ver que hacían más caso del bebé Vaikas pradėjo kvailioti pamatęs kaip kiti krepia daugiau dėmesio į kūdikį.

¿Pero qué te ha pasado, Pepe, que te has puesto tan gordo? Kas tau atsitiko, Juozapai, kad taip nutukai?

¿Dónde te has puesto tan sucio? Kur tu taip išsitepei?

Te has puesto muy serio Tu dabar labai rimtai atrodai.

Me pongotriste cuando me dan estas noticias Man liūdna, kai girdžiu tokias naujienas.

Para ir a la fiesta todos se pusieron muy elegantes Šventei visi gražiai apsirengė.

El día se ha puesto gris Dangus pasidarė pilkas.

Ella se puso muy alegre al saber noticias de mí Ji labai apsidžiaugė sužinojusi apie mane.

 

Yra ispaniški veiksmažodžiai, kurie reiškia tą patį veiksmą, kokį reiškia junginys ponerse + būdvardis, reiškiantis būseną: alegrarse apsidžiaugti, entristecerse nūliusti, debilitarse nusilpti,fortalecerse sustipėti, engordar pastorėti, adelgazar sublogti, ensuciarse susitepti… Junginys labiau vartojamas šnekamojoje kalboje.

 

·         Su būdvardžiais ir junginiais su prielinksniu de, kurie tiktai vartojami su estar: contento patenktintas, de buen humor geros nuotaikos,de mal humor  blogos nuotaikos, de moda madinga…:

 

Me he puestomuy contento de ver tus notas Labai apsidžiaugiau pamatęs tavo pažymius.

Pablo se puso de mal humor Paulius supyko.

 

·         Su spalvos veiksmažodžiais, kurie ispanų kalboje turi perkeltinę reikšmę: ponerse rojo / colorado išrausti, ponerse morado prisivalgyti, ponerse negro labai supykti…

 

·         Frazeologizmais: ponerse gallito, ponerse flamenco pasidaryti pasiputusiam.

 

6. Veiksmažodis quedarse (kuris apskritai reiškia likti, pasilikti) taip pat žymi pasikeitimą ar reakciją į konkrečią situaciją ar įvykį. Jis vartojamas:

 

·         Su būdvardžiais, kurie tiktai vartojami su estar, y su dalyviais: asombrado, sorprendido nustebęs,hecho polvo nusikalęs, agotado išsekęs, preocupado susurūpinęs,cansado pavargęs,abierto atidarytas,cerrado uždaras,helado sušalęs, suintriguotas,satisfecho patenkintas. Jungnys quedarse dormido gali reikšti užmigti, ir pramiegoti:

 

Me quedé sorprendido Aš nustebau (likau nustebintas)

La puerta se quedó abierta Durys liko atidaryti.

Se quedó hecha polvo del esfuerzo Nuo pastagų buvo nusikalusi.

Después de correr me quedé agotado Pabėgiojęs laikai išsekęs.

 

Yra ir veiksmažodžiai, kurie reiškia tą patį, ką reiškia junginys quedarse + dalyviu: sorprenderse nustebti,preocuparse susirūpinti,cansarse pavargti,agotarse išsekti... Šitie veiksmažodžiai skiriasi nuo junginiu tuo, kad pabrėžia veiksmą, kurio rezultatas yra tam tikrą būseną, o junginiai pabrėžia rezultatyvinę būseną, ir sutekia sakiniui daugiau ekspresyvumo.

 

·         Su būdvardžiais, kurie tik vartojami su estar:solo vienas,quieto nejudantis; su būvdardžiu tranquilo (kuris nevartojamas su ponerse):

 

¿No puedes quedarte quieto? Negali stovėti?

Me quedé solo en casa Likau vienas namuose

Cuando hablé con mi hermana me quedé tranquilo Pakalbėjęs su seserimi nusiraminau.

 

·         Su kūno ar fiziologinių pasikeitimų išraiškomis: embarazada neščia,frío šaltas,sordo kurčias,ciego aklas,mudo nebylus, manco berankis, en mangas de camisa vienmarškinis, desnudo nuogas,descalzo basas…

 

Ana se quedó embarazada Ana tapo neščia

En la calle me quedé frío Lauke sušalau.

Antonio se quedó sordo Antanas apkurto.

Nos quedamos en mangas de camisa Likome vienmarškiniai.

 

·         Frazeologizmais: quedarse frito greitai užmigti, quedarse atrás atsilikti, quedarse de piedra labai nustebti, apstulbti.

 

Su tais pačiais dalyviais ir kitais žodžiais vartojamas tranzityvinis veiksmažodis dejar palikti, kuris žymi veiksmą, pereinantį iš veiksnio į kitą objektą: Luisa me dejó sorprendido Luiza mane nustebino, El susto la dejó paralizada Išgąstis ją paralyžiavo, Su conducta me dejó de mal humor Jo poelgis mane blogai nutaikė.


 

ISPANŲ KALBOS KURSAI