Ser - estar - haber

(ISPANŲ KALBOS KURSAI)

 

VEIKSMAŽODŽIŲ SER, ESTAR IR HABER SKIRTUMAS

 

(iš Alfonso Rascón ruošiamos knygos ISPANŲ, KALBA. GRAMATICA. LEKSIKA. BENDRAVIMAS)

 

Vienas iš sudėtingiausių ispanų kalbos aspektų yra veiksmažodžių ser, estar irhaber skirtumas, nes visi trys veiksmažodžiai reiškia būti. Nemažai klaidų daroma dėl šio sudėtingumo. Bet jie vartojami skirtingai. Galima aiškiau suprasti, kuo jie skiriasi vienas nuo kito atsižvelgiant į sakinio struktūrą ir į žodžių ar žodžių junginių ypatybes:

 

 (veiksnys)

 

SER

tarinio vardinė

dalis

 

- DAIKTAVARDIS

(Yo) soy estudiante Aš esu studentas

 

IŠ KUR

IŠ KO

 

- KILMĘ, YPATYBĘ, MEDŽIAGĄ REIŠKIANTIS PRIELINKSNINĖ KONSTRUKCIJA

Soy de Madrid Esu iš Madrido

 

 

 

 

KOKS

 

- SAVYBĘ, YPATYBĘ REIŠKIANTIS BŪDVARDIS, PRIELINKSNINĖ KONSTRUKCIJA

Ana es simpática Ana yra maloni

 

(veiksnys)

įvykis, renginys

apibrėžtas:

žymimasis artikelis (el, la,..) ar savybinis (mi, tu,…) +daiktavardis

SER 

(vykti)

KADA

KUR

 

- LAIKO AR VIETOS APLINKYBĖS IŠRAIŠKA

La reunión es aquí / mañana Posėdis bus čia / rytoj

 

 

 

(veiksnys)

apibrėžtas: įvardis, vardas, pavadinimas, žymimasis artikelis (el, la,..) ar savybinis (mi, tu,…) + daiktavardis

ESTAR

KUR

 

- VIETOS APLINKYBĖS IŠRAIŠKA

Mi casa está cerca del centro Mano namai yranetoli centro

 

KAIP

 

- BIEN gerai / MALblogai

Está mal gritar a los niños Šaukti ant vaikų yra blogai

- DALYVIS

Estoy cansado Esu pavargęs

- BŪSENĄ REIŠKIANTIS BŪDVARDIS

Pepita está triste Pepitai šiandien liūdna

- BŪSENĄ, LAIKINĄ PROFESIJĄ REIŠKIANTI PRIELINKSNINĖ KONSTRUKCIJA

¿Estás de mal humor?Ar tu blogos nuotaikos?

 

KĄ VEIKIA

- GERUNDIJUS

Estoy estudiando (Šiuo metu) mokausi

 

 

 

(aplinkybės išraiška)

HABER

(hay, había, hubo …)

tarinio vardinė

dalis

- (BE ARTIKELIO) + DAIKTAVARDIS

En mi barrio hay árboles Mano rajone yra medžiai

- UN, UNA, UNOS, UNAS + DAIKTAVARDIS

Cerca de aquí hay un bar Netoli yra baras

- SKAIČIUS(DOS, TRES, …) + DAIKTAVARDIS

Hay dos soluciones Yra du sprendimų būdai

- MUCHO, -A, -S, POCO, -A… + DAIKTAVARDIS

En la calle hay muchos niños Gatvėje yra daug vaikų

- ALGÚN, -UNA, NINGÚN, -UNA + DAIKTAVARDIS

¿Hay alguna tienda aquí?Ar čia yra kokia nors parduotuvė?

- MÁS, MENOS + DAIKTAVARDIS

Ahora hay más coches Dabar yra daugiau mašinų

- QUÉ, ALGO, ALGUIEN, NADA, NADIE

¿Qué hay en la caja? Kas yra dėžėje?

No hay nada interesante Nėra nieko įdomaus

 

Skliausteliai ( ) rodo, kad ta sakinio dalis gali būti neišreikšta, nes yra savaime suprantama iš ankstesnių sakinių arba iš konteksto.

 

Žodžių tvarka gali būti atvirkštinė: KAS + ser + veiksnys: el problema sois vosotros problema – tai jūs; mañana es la fiesta rytoj bus vakarėlis, ...; KUR + estar + veiksnys: en Barcelona está la Sagrada Familia Barselonoje yra Šventosios šeimos bažnyčia, ...; haber + KAS + aplinkybės išraiška: hay atascos en la calle gatvėje yra kamščiai. Svarbiausia yra vidinė struktūra.

 

1. SER / ESTAR

 

1. Veiksmažodžiai ser ir estar yra panašūs tuo, kad jie vartojami sakiniuose, kurie turi veiksnį (apibūdinamąjį dėmenį), nors jis  gali  būti neišreikštas, bet skiriasi tarinys:

 

-      Ser+ daiktavardis ≠ estar + vietos aplinkybės išraiška:

Soy médico Esu gydytojas  Estoy en el hospital Esu ligoninėje.

Esta es mi casa Tai – mano namai ≠ A la derecha está mi casa Dešinėje yra mano namai.

 

-      Yra ypatingas atvejis, kai veiksmažodžio ser veiksnys žymi apibrėžtą įvykį, renginį (la clase pamoka, el concierto koncertas, la reunión posėdis...) ir pats veiksmažodis ser reiškia vykti, atsitikti, o antra sakinio dalis yra vietos ar laiko aplinkybės išraiška (kai veiksnys yra neapibrėžtas, vartojamas yra haber, žr. 1.3.4.c.). Šiuo atveju, nors reiškiama vietos aplinkybė, nevartojamas estar:

 

El concierto es en el auditorio nacional Koncertas yra (vyksta) koncertų salėje ≠ El público está en el auditorio nacional Publika yra koncertų salėje.

La reunión es en mi despacho Posėdis bus mano kabinete La televisión está en mi despacho Televizorius yra mano kabinete.

La excursión es mañana Ekskursija bus rytoj.

 

Dažniausios klaidos

Taisyklingas sakinys

*Estoy estudiante / peluquera

Soy estudiante / peluquera  Esu studentas / kirpėja.

 

2. Veiksmažodžiai ser ir estar yra panašūs tuo, kad vardinė dalis po jungties gali būti prielinksninė konstrukcija de + daiktavardis, bet skiriasi tuo, kad su jungtimi ser ji reiškia kilmę, ypatybę, medžiagą, o su jungtimi estar – gali būti ir su prielinksniu a, en – ir reiškia laikiną būseną, būklę, nusistatymą:

 

Luisa es de ojos azules Luisa yra mėlynakėLuisa está de buen humor Luisa yra geros nuotaikos.

 

Kalbant apie profesiją, su ser vartojamas ją žymintis daiktavardis; su estar – prielinksninė konstrukcija de + laikiną profesiją žymintis daiktavardis. Reikšmės skirtumas nežymus:

 

Mónica es cajera Monika yra kasininkė ≠ Mónica está de cajera Monika dirba (laikinai) kasininke.

 

3. Veiksmažodžiai ser ir estar yra panašūs tuo, kad vardinė dalis po jungties apibūdina veiksnį:

 

                 Ana es simpática Ana yra maloni.

                 Ana estácansada y triste Ana yra pavargusi ir liūdna.

 

Bet skiriasi tuo, kad su ser apibūdinantysis žodis yra savybę, ypatybę, charakterio bruožą, kokybę reiškiantis būdvardis, o suestar vartojami:

 

-      prieveiksmiai bien / mal,

-      dalyviai (dažniausiai su galūnėmis –ado (-a) –ido (-a)), ir

-      laikiną būseną reiškiantis būdvardis.

 

Pvz.:

 

Fumar es malo Rūkymas yra blogai ≠ Esta mal pegar a tu hermano Negerai mušti brolį.

El coche es bueno Mašinayra gera ≠ El coche está muy bien Mašina yra geros būklės (gerai veikia).

Pedro es triste Petras yra liūdnas ≠ Pedro está ocupado  Petras užimtas.

 

Dažniausios klaidos

Taisyklingas sakinys

*Fumar es mal

Fumar es malo Rūkymas yra blogai

*Hacer deporte es bien

Hacer deporte es bueno Sportuoti yra gerai

*Soy cansado / ocupado

Estoy cansado / ocupado Esu pavargęs / užsiėmęs

 

4. Ser / estar su būdvardžiais. Kadangi įprastą būdvardžio reikšmė yra savybė, ypatybė, kokybė, charakterio ar išvaizdos bruožas, dažniausias jungtis yra su tariniu ser. O su estar būdvardis įgauna kitą niuansą. Atsižvelgiant į būdvardžių vartojimą su ser ar su estar, galima juos suskirstyti į tris grupes:

 

a.    Būdvardžiai, kurie turi skirtingą reikšmę, priklausomai nuo to, ar eina su ser a su estar:

 

§  Aburrido (su ser nuobodus / su estar nuobodžiauti): El profesor es aburrido dėstytojas nuobodus / En clase estoy aburrido aš nuobodžiauju paskaitoje.

§  Bueno (su ser geras / su estar skanus, sveikas): Es bueno hacer deporte sportuoti yra gerai / La comida está buena maistas skanus, Ricardo está bueno Ričardas sveikas.

§  Cansado (su ser varginantis / su estar pavargęs): Esta película es muy cansada filmas yra varginantis / Estoy cansado de trabajar pavargau dirbti.

§  Listo (su ser protingas  / su estar pasiruošęs): El estudiante es listo studentas protingas/ Estoy listo para salir Esu pasiruošęs išeiti.

§  Malo (su ser blogas / su estar sirgti): Fumar es malo rūkyti yra blogai / El niño está malo vaikas serga.

§  Nervioso (ser nervingas / estar susijaudinęs): Él es nervioso jis yra nervingas / ¿Por qué estás nervioso? Kodėl tu susijaudinęs?

§  Orgulloso(su ser išdidus / su estar didžiuotis): Este hombre es muy orgulloso šis vyras yra labai išdidus / La madre está orgullosa de su hijo motina didžiuojasi savo vaiku.

§  Rico (su ser turtingas, turtuolis / su estar skanus): Nicolás es rico Mykolas yra turtingas / Este plato está rico šis patiekalas yra skanus.

§  Seguro (su ser saugus / su estar tikras, įsitikinęs): Esta ciudad es segura šis miestas yra saugus / Estoy seguro de que la casa de Pedro está aquí esu tikras, kad Petro namai yra čia.

 

b.    Būdvardžiai, kurie turi tą pačią reikšmę su ser ir su estar, bet su pastaruoju veiksmažodžiu įgauna laikinos būsenos požymį ar atspindi subjektyvų kalbančiojo požiūrį:

 

§  Alegre linksmas– triste liūdnas: Luis es alegre, pero hoy está triste Luisas yra linksmas, bet šiandien jis liūdnas.

§  Antipático nemalonus: Francisco me cae mal, es antipático Pranciškus nepatinka, jis nemalonu / No sé que le pasa a Gerardo, está muy antipático nežinau, kas atsitiko Gerardui, jis piktai elgiasi.

§  Cómodo patogus (su ser apiedaiktą; su estar apie žmogų): Este sofá es muy cómodo ši sofa yra patogi / Estamos muy cómodos en este coche Mums patogu šioje mašinoje.

§  Distraído išsiblaškęs: Ana es distraídaOna yra išsiblaškiusi / Estás muy distraído en clase paskaitos metu esi labai išsiblaškęs.

§  Feliz laimingas: Soy muy feliz contigo Esu laminga su tavimi /Estoy feliz aquíčia jaučiuosi laimingai

§  Guapo gražus: Adela es muy guapa Adelė yra labai graži /¡Qué guapa estás! Kaip gražiai atrodai!

§  Libre laisvas: El hombre es libre žmogus yra laisvas / Mañana estoy libre desde las 5rytoj būsiu laisvas nuo 5 val.

§  Limpio – sucio švarus  - nešvarus. Kadangi švara yra iš prigimties laikinas bruožas šie būdvardžiai dažniausia vartojamisu estar,bet gali eiti su ser,kai reiškia savybę: Mi hijo es muy limpio mano sūnus yra labai švarus Esta calle siempre está sucia ši gatvė visada nešvari.

§  Ordenado ir desordenado (ne)tvarkingas (su ser žymint asmens savybę; su estar žymint vietą): Yo soy muy ordenado Esu labai tvarkingas / La habitación está desordenada Kambarys netvarkingas.

§  Tranquilo ramus, gordo storas – delgado plonas, caro brangus – barato pigus...

 

c.    Būdvardžiai, vartojami tik su estar:

 

§  Contento, satisfecho patenkintas: Estamos muy contentos con lo que tenemos esame patenkinti tuo, ką turime.

§  Harto įgriso: Estoy harto de tu gritos man įgriso tavo šauksmai.

§  Lleno – vacío pilnas - tušcias: La casa está llena de gente namai pilni žmonių.

§  Solo vienas: Lorenzo está solo en el mundo Laurynas yra vienas pasaulyje.

§  Soltero(-a) nevedęs (neištekėjusi): Estoy soltera aš neištekėjusi

 

2. ESTAR / HABER

 

Veiksmažodžiai estar irhaber yra panašūs tuo, kad jų sakinių struktūra gali būti ta pati: APLINKYBĖS IŠRAIŠKA + estar / haber + daiktavardinis junginys, pvz.

 

                 En el centro está la iglesia de San Juan Centre yra Švento Jono bažnyčia

                 En el centro hay una iglesia Centre yra bažnyčia.

 

Bet sakiniai skiriasi tuo, kad sakinio su estar vardinė dalis yra apibrėžta: asmeninis įvardis (yo,tú,…), pvz.

 

¿Dónde estás (tú)?Kur tu?;

 

vardas ar pavadinimas, pvz.:

 

En Madrid está Juan Madride yra Jonas;

 

ar daiktavardis su žymimuoju artikeliu, savybiniu įvardžiu, parodomuoju įvardžiu, pvz.:

 

Cerca de aquí está la Catedral Netoli nuo čia yra Katedra,

Detrás del parque está mi casa Už parko yra mano namai.

 

Be to, ta vardinė dalis yra veiksnys (apibūdinamasis dėmuo).

 

O sakinio su haber vardinė dalis yra neapibrėžta: Daiktavardis be artikelio ar su nežymimuoju artikeliu (un, una) ar įvardžiu (algún, -una, ningún, -una, mucho, -a, -s, poco, -a, -s),  pvz.

 

En mi barrio hay un parque Mano rajone yra parkas,

Aquí no hay ningún bar Čia nėra jokių barų;

 

su kiekiniais skaitvardžiais (dos, tres, cuatro,…), su prieveiksmiais más ir menos, pvz.

 

Hoy hay tres clases Šiandien yra trys paskaitos.

Hay más coches que antes Yra daugiau mašinų negu anksčiau,

 

nežymimais įvardis algo, alguien, nada, nadie,…, pvz.

¿Hay algo interesante que ver por la televisión?Ar rodo ką nors įdomaus per televiziją?

 

Be to, ta vardinė dalis nėra veiksnys (apibūdinamasis dėmuo), bet papildinys.

 

ESTAR

HABER

Detrás de la casa ESTÁ EL coche

Mašina yra už namo

Encima de la mesa ESTÁ LA televisión

Televizorius yra ant stalo

Encima de la mesa HAY UN libro

Ant stalo yra knyga

En mi pueblo HAY UNA iglesia antigua

Mano miestelyje yra sena bažnyčia

 

Klausiant, kur yra koks nors objektas, reikia atsižvelgti į tai, ar jis yra apibrėžtas ar ne:

 

                 ¿Dónde hay un mercado? Kur yra turgus?

                 ¿Dónde está el Mercado de San Miguel? Kur yra Šv. Mykolo turgus?

 

3. SER / HABER

 

1. Veiksmažodžiai ser ir haber yra panašūs tik tuo, kad sakinių, sudarytų su šiais veiksmažodžiais, tarinys gali būti daiktavardis ar daiktavardinis junginys:

 

                      Mi perro es un pastor alemán Mano šuo yra vokiečių aviganis,

 

                 En mi casa hay un pastor alemán Mano namuose yra vokiečių aviganis.

 

Bet šie sakiniai skiriasi tuo, kad sakinys es un pastor alemán turi veiksnį, o sakinys hay un pastor alemán jo neturi, nes haber šiuo atveju yra beasmenis veiksmažodis (t.y., neturi veiksnio, žr. 1.3.3.b.1.a.). Netgi tokiu atveju, kai veiksnys praleidžiamas, pvz.,

 

Tengo perro, es un pastor alemán aš turiu šunį, jis yra vokiečių aviganis,

 

vis tiek es un pastor alemán turi veiksnį, nors jis nepasakomas, nes ką tik buvo minėtas ir savaime suprantamas (mi perro).

 

Kadangi beasmenis veiksmažodis haber turi tik vieną formą kiekviename laike (trečias asmuo hay, había, habrá...), ir vardinė dalis yra papildinys (ne veiksnys), veiksmažodžio forma nesiderina su vardine dalis. Todėl sakinys *En mi ciudad son (eran…) dos universidades Mano mieste yra (buvo...) du universitetai yra neteisingas. Nereta klaida, kurią kartais daro patys ispanai yra derinti haber su vardine dalimi: *Cerca de casa habían árboles Prie namų buvo medžių. Teisingas sakinys yra Cerca de casa había árboles

 

2. Kalbant apie įvykius (buvo paskaita, bus koncertas,...), vykstančius, vykusius ar vyksiančius išreikštose ar neišreikštose laiko ar vietos aplinkybėse, ser vartojamas, kai vardinė dalis (įvykį, renginį, procesą reiškiantis daiktavardis) yra apibrėžta (dažniausiai daiktavardis su žymimuoju artikeliu):

 

la clase es esta tarde paskaitabus šį vakarą (ta paskaita jau anksčiau buvo minėta),

el concierto fue en el parque koncertas buvo parke (pašnekovų žinomas koncertas);

 

o haber vartojamas, kaivardinė dalis yra neapibrėžta (daiktavardis su nežymimuoju artikeliu ar be artikelio):

 

                 esta tarde hay una clase šį vakarą bus paskaita (pirmą kartą minima paskaita),

hubo un accidente įvyko avarija,

en el parque hay conciertos parke bus koncertų (nekalbama apie konkrečius koncertus).

 

SER

HABER

Mañana ES EL concierto

Rytoj bus koncertas

¿Dónde ES LA reunión? En mi despacho

Kur bus posėdis? Mano kabinete

Por la mañana HAY UN programa

Ryte bus laida

Por la tarde HAY UNA excusión

Po pietų bus ekskursija 

 

Iš Alfonso Rascón ruošiamos knygos ISPANŲ KALBA. GRAMATIKA. LEKSIKA. BENDRAVIMAS)

 

ISPANŲ KALBOS KURSAI